Katedra organické chemie » Bioorganická chemie a chemická biologie

Bioorganická chemie a chemická biologie

Garant oboru:

doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.

Anotace oboru:

Obor je určen studentům, kteří mají zájem o studium chemie se zaměřením na syntézu a studium látek s biologickou aktivitou. Hlavní důraz je kladen na základní znalosti analytické chemie, anorganické chemie, fyzikální chemie a biochemie, a především pak širší znalosti organické chemie v kombinaci se základními znalostmi z oboru buněčné a molekulární biologie. Student se seznamuje s teoretickými znalostmi těchto oborů a získává laboratorní praxi nutnou pro práci v chemické laboratoři.

Vzdělávací cíle oboru:

Studium si klade za cíl seznámit posluchače s molekulární podstatou metabolických či reprodukčních poruch na buněčné úrovni a principy používanými ve vývoji léčiv. Vedle teoretických poznatků z chemie, biochemie a molekulární biologie je studium zaměřeno na získání praktických dovedností nutných pro práci v chemické či klinické laboratoři. Studenti by měli být schopni samostatně řešit problematiku přípravy nových sloučenin, vztahu struktury a biologického účinku, předpovídat a studovat jejich vlastnosti, navrhnout a provést modifikaci struktury za účelem zvýšení jejich biologické aktivity apod. Cílem studia je tak příprava absolventů, kteří najdou uplatnění ve výzkumu biologicky aktivních látek z pohledu syntézy nebo z pohledu jejich studia v biologických matricích.

Požadavky na přijetí:

Úspěšné splnění testu z chemie a biologie v rozsahu gymnaziálního učiva.

Profil absolventa:

Absolvent je základním vzděláním chemik s rozšířenými znalostmi z organické chemie a základními znalostmi molekulární biologie a buněčné biologie, který má rovněž základní znalosti z oblasti vývoje léčiv. Je profilován jako absolvent schopný provádět základní chemické laboratorní operace, aplikovat základní teoretické i praktické znalosti z oboru chemie, šířeji využívat teoretické poznatky z oboru organické chemie a základní poznatky z oblasti molekulární a buněčné biologie. Jeho vybavení potřebným rozsahem těchto poznatků mu nabízí široké odborné uplatnění v laboratořích chemických a lékařských institucí zabývajících se výrobou nebo výzkumem biologicky aktivních látek či léčiv, a to jak v základním, tak i aplikovaném výzkumu. Obsah a zaměření jeho bakalářského programu mu též umožňuje prostupnost do magisterského studia, a to jak daného oboru, tak i oborů Organická chemie, Analytická chemie, Fyzikální chemie, Biofyzikální chemie nebo Anorganická chemie.

Předpoklady uplatnitelnosti:

Absolvent splňuje předpoklady pro základní uplatnění ve státních a soukromých institucích působících v sektoru farmaceutického, chemického a potravinářského průmyslu:

 1. laboratoře zaměřené na vývoj syntéz a výrobu lékových substancí a jejich intermediátů
 2. laboratoře zaměřené na izolaci a studium účinků přírodních sloučenin
 3. kontrolní laboratoře v průmyslu
 4. laboratoře zaměřené na vývoj diagnostických přípravků a metod
 5. klinické biochemické, toxikologické a jiné příbuzné laboratoře (nemocnice a ostatní zdravotnická zařízení).
Možné pracovní pozice:

Výzkumný a vývojový pracovník na úseku organické syntézy, vývoje diagnostik nebo bioanalýzy.

Doporučený studijní plán:

K nahlédnutí aktuální verze studijního plánu:

Zakončení studia:

Studium bakalářského studia oboru Bioorganická chemie a chemická biologie je zakončeno splněním následujících podmínek:

 1. odevzdáním a úspěšným obhájejím bakalářské práce
 2. úspěšným absolvováním státní závěrečné zkoušky z následujících předmětů:
Povinné předměty:
 1. OCH/SZZB1 – Základy chemie
 2. OCH/SZZB2 – Organická chemie
 3. OCH/SZZB3 – Základy biochemie a molekulární biologie
 4. OCH/SZZB4 – Buněčná biologie a patofyziologie
 5. OCH/OBHBP – Obhajoba bakalářské práce

Úspěšný absolventi obdrží titul Bc.