Katedra organické chemie » Bioorganická chemie a chemická biologie

Bioorganická chemie a chemická biologie

Garant programu:

doc. RNDr. Lucie Brulíková, Ph.D.

Anotace programu:

Program je určen studentům, kteří mají zájem o širší studium chemie se zaměřením na sloučeniny s biologickou aktivitou a potenciální aplikací v medicíně. Hlavní důraz je kladen na získání dostatečných znalostí o chemických procesech probíhajících v organismu, o molekulárním působení léčiv a biologicky aktivních látek v buněčných systémech a o procesech spojených s vývojem nových léčiv. Skladba předmětů vychází z povinných přednášek zaměřených na získání mezioborových znalostí chemie, molekulární biologie, chemické biologie a farmakologie. Takto získaný základ může být pomocí volitelných předmětů rozšířen o teoretické a praktické znalosti organické chemie nebo vhodnou volbou předmětů o teoretické znalosti či praktické dovednosti z oblasti klinické biochemie, toxikologie a chemie nutraceutik. Student tak může být profilován více do syntézy nových organických sloučenin s biologickou aktivitou nebo více do biochemického či molekulárně biologického studia těchto sloučenin spojeného s vývojem léčiv nebo potravinových doplňků.

Vzdělávací cíle programu:

Studium si klade za cíl seznámit posluchače s aktuálními poznatky z oblasti bioorganické chemie, chemické biologie a farmacie, rozšířit jejich předchozích znalostí týkající se přípravy organických sloučenin a studia jejich vlastností, a to zejména v oblasti přírodních a biologicky aktivních sloučenin. V praktické rovině je studium zaměřeno na rozvoj dovedností studentů nutných pro zcela samostatnou výzkumnou práci v chemické či klinické laboratoři, pouze s občasnou konzultací školitelem. Studenti by měli být schopni samostatně navrhovat syntetické přístupy k přípravě rozmanitých látek, systematicky vyhodnocovat vztahy mezi strukturou a biologickou aktivitou, navrhovat a realizovat modifikaci struktury za účelem zlepšení farmakologických vlastností a tyto vlastnosti dále analyzovat a modifikovat. Cílem studia je tak příprava absolventů, kteří najdou uplatnění ve výzkumu biologicky aktivních látek z pohledu syntézy nebo z pohledu jejich studia v biologických matricích.

Požadavky na přijetí:

Úspěšné splnění testu z organické, bioorganické, fyzikální, anorganické a analytické chemie. Absolventi bakalářských studijních oborů Bioorganická chemie a chemická biologie, Biochemie, Bioanorganická chemie mohou být přijati bez přijímací zkoušky (přímá prostupnost).

Profil absolventa:

Absolvent je vzděláním chemik s rozšířenými znalostmi z molekulární a buněčné biologie a je znalý procesů vývoje léčiv. Je schopen rovnocenně spolupracovat se specialisty z oblasti medicíny, molekulární biologie a biochemie při vývoji léčiv nebo jejich studiu. Jeho vybavení teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi z oboru chemie v kombinaci s širokými teoretickými znalostmi chemické biologie, bioorganické chemie, molekulární biologie a biochemie mu nabízí široké odborné uplatnění v biochemických laboratořích, laboratořích chemických a lékařských institucí zabývajících se výzkumem, vývojem, výrobou nebo analýzou biologicky aktivních látek či léčiv. Absolvent se může ucházet i o postgraduální studium chemického zaměření.

Předpoklady uplatnitelnosti:

Absolvent splňuje předpoklady pro široké uplatnění ve státních a soukromých institucích působících v sektoru farmaceutického, chemického a potravinářského průmyslu. V závislosti na profilaci během studia (chemický nebo biologický směr) pro něj existují následující možnosti:

 1. laboratoře zaměřené na vývoj syntéz a výrobu lékových substancí a jejich intermediátů
 2. laboratoře zaměřené na izolaci a studium účinků přírodních sloučenin
 3. kontrolní laboratoře v průmyslu
 4. laboratoře zaměřené na vývoj diagnostických přípravků a metod
 5. klinické biochemické, toxikologické a jiné příbuzné laboratoře (nemocnice a ostatní zdravotnická zařízení).

Program není akreditován pro odbornou způsobilost k výkonu povolání odborného pracovníka v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků dle zákona č. 96/2004 sb. o nelékařských zdravotnických povoláních.

Doporučený studijní plán:
 • aktuální verze studijního plánu:

Studijní plán 2023-24

Zakončení studia:

Studium magisterského studia oboru Bioorganická chemie a chemická biologie je zakončeno splněním následujících podmínek:

 1. Odevzdáním a úspěšným obhájením diplomové práce.
 2. Úspěšným absolvováním státní závěrečné zkoušky.

Povinné předměty:
 • OCH/SZZP1 – Bioorganická chemie
 • OCH/SZZP2 – Chemická biologie
 • OCH/SZZM3 – Chemie bioaktivních sloučenin
 • OCH/OBHDP – Obhajoba diplomové práce
Volitelné předměty:

student si vybere jeden z těchto předmětů

 • OCH/SZZM4 – Buněčné signalizace a regulace
 • OCH/SZZM5 – Syntéza a strukturní analýza organických sloučenin

Otázky ke stažení ke státním závěrečným zkouškám

Úspěšní absolventi obdrží titul Mgr.