Katedra organické chemie » Bioorganická chemie a chemická biologie

Bioorganická chemie a chemická biologie

Garant oboru:

doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.

Anotace oboru:

Obor je určen studentům, kteří mají zájem o širší studium chemie se zaměřením na sloučeniny s biologickou aktivitou a potenciální aplikací v medicíně. Hlavní důraz je kladen na získání dostatečných znalostí o chemických procesech probíhajících v organismu, o molekulárním působení léčiv a biologicky aktivních látek v buněčných systémech a o procesech spojených s vývojem nových léčiv. Skladba předmětů vychází z povinných přednášek zaměřených na získání mezioborových znalostí chemie, molekulární biologie, chemické biologie a farmakologie. Takto získaný základ může být pomocí volitelných předmětů rozšířen o teoretické a praktické znalosti organické chemie nebo vhodnou volbou předmětů o teoretické znalosti či praktické dovednosti z oblasti klinické biochemie, toxikologie a chemie nutraceutik. Student tak může být profilován více do syntézy nových organických sloučenin s biologickou aktivitou nebo více do biochemického či molekulárně biologického studia těchto sloučenin spojeného s vývojem léčiv nebo potravinových doplňků.

Vzdělávací cíle oboru:

Studium si klade za cíl seznámit posluchače s molekulární podstatou metabolických či reprodukčních poruch na buněčné úrovni a principy používanými ve vývoji léčiv. Vedle teoretických poznatků z chemie, biochemie a molekulární biologie je studium zaměřeno na získání praktických dovedností nutných pro práci v chemické či klinické laboratoři. Studenti by měli být schopni samostatně řešit problematiku přípravy nových sloučenin, vztahu struktury biologického účinku, předpovídat a studovat jejich vlastnosti, navrhnout a provést modifikaci struktury za účelem zvýšení jejich biologické aktivity apod. Cílem studia je tak příprava absolventů, kteří najdou uplatnění ve výzkumu biologicky aktivních látek z pohledu syntézy nebo z pohledu jejich studia v biologických matricích.

Požadavky na přijetí:

Úspěšné splnění testu z organické, bioorganické, fyzikální, anorganické a analytické chemie. Absolventi bakalářského studijního oboru Bioorganická chemie a chemická biologie jsou přijímání bez přijímací zkoušky.

Profil absolventa:

Absolvent je vzděláním chemik s rozšířenými znalostmi z molekulární biologie a znalý procesů vývoje léčiv. Je schopen rovnocenně spolupracovat se specialisty z oblasti medicíny, molekulární biologie a biochemie při vývoji léčiv nebo jejich studia. Jeho vybavení teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi z oboru chemie v kombinaci s poměrně širokými teoretickými znalostmi molekulární biologie a biochemie mu nabízí široké odborné uplatnění v biochemických laboratořích, laboratořích chemických a lékařských institucí zabývajících se výzkumem, vývojem nebo výrobou biologicky aktivních látek či léčiv. Absolvent se může ucházet i o postgraduální studium chemického zaměření.

Předpoklady uplatnitelnosti:

Absolvent splňuje předpoklady pro základní uplatnění ve státních a soukromých institucích působících v sektoru farmaceutického, chemického a potravinářského průmyslu:

  1. laboratoře zaměřené na vývoj syntéz a výrobu lékových substancí a jejich intermediátů
  2. laboratoře zaměřené na izolaci a studium účinků přírodních sloučenin
  3. kontrolní laboratoře v průmyslu
  4. laboratoře zaměřené na vývoj diagnostických přípravků a metod
  5. klinické biochemické, toxikologické a jiné příbuzné laboratoře (nemocnice a ostatní zdravotnická zařízení).
Možné pracovní pozice:

Výzkumný a vývojový pracovník na úseku organické syntézy, vývoje diagnostik nebo bioanalýzy.

Doporučený studijní plán:
  • aktuální verze studijního plánu:

Studijní plán 2018-19

Zakončení studia:

Studium magisterského studia oboru Bioorganická chemie a chemická biologie je zakončeno splněním následujících podmínek:

  1. Odevzdáním a úspěšným obhájením diplomové práce.
  2. Úspěšným absolvováním státní závěrečné zkoušky.

Povinné předměty:
Volitelné předměty:

student si vybere jeden z těchto předmětů

Úspěšní absolventi obdrží titul Mgr.