Katedra organické chemie » Přijímací řízení

Přijímací řízení

Bioorganická chemie a chemická biologie

Bakalářský studijní obor:

Do bakalářského studijního programu Bioorganická chemie a chemická biologie jsou uchazeči o studium přijímáni po úspěšném složení přijímací zkoušky, která se koná formou písemného testu z Chemie a Biologie v rozsahu gymnaziálního učiva. Přijímací zkoušky lze prominout v případě, že má uchazeč na střední škole ve všech posledních čtyřech ročnících klasifikaci z chemie i biologie menší nebo rovnu 1,25. Dále mohou být přijímací zkoušky prominuty studentům, kteří v rámci NSZ (Národní srovnávací zkouška) úspěšně složí zkoušku z Obecných studijních předpokladů v základní verzi (OSP Z) nebo z Matematiky. Za úspěšné složení zkoušky se v obou případech považuje dosáhnutí minimálního percentilu 90. Rovnocenně bude uznán také výsledek slovenské verze testu OSP, který nese název test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP). O prominutí přijímací zkoušky musí v tomto případě uchazeči požádat zasláním vytištěné zkrácené přihlášky, ke které bude doložen doklad potvrzující splnění stanovených podmínek (certifikát).

    Vzorové testy

Magisterský studijní obor:

Do magisterského studijního programu Bioorganická chemie a chemická biologie jsou uchazeči o studium přijímáni po úspěšném složení přijímací zkoušky, která se koná formou písemného testu z Organické chemie, Anorganické chemie, Analytické chemie, Fyzikální chemie a Bioorganické chemie.

Absolventi bakalářských studijních programů Bioorganická chemie a chemická biologie, Biochemie a Bioanorganická chemie jsou přijímání bez přijímacích zkoušek. O prominutí přijímací zkoušky musí uchazeči požádat písemně. Není potřeba posílat zkrácenou přihlášku, pokud se hlásí uchazeč z PřF. Tak, jak je uvedeno na webu Přírodovědecké fakulty. Uchazeči, kteří neabsolvovali bakalářské studium na UP v Olomouci, doloží žádost ověřenou kopií „Diploma Supplement“.

Uchazeči z ostatních studijních oborů vykonávají přijímací zkoušku v plném rozsahu.

    Vzorové testy

Organická chemie

Katedra organické chemie přijímá každoročně studenty do prvního ročníku navazujícího magisterského studijního oboru Organická chemie a to na základě vykonání přijímací zkoušky z Organické chemie, Anorganické chemie, Fyzikální chemie a Analytické chemie.

Absolventi bakalářského studijního programu Chemie, Bioorganická chemie a chemická biologie, Bioanorganická chemie a Chemie pro víceoborové studium jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek. O prominutí přijímací zkoušky musí uchazeči požádat písemně. Není potřeba posílat zkrácenou přihlášku, pokud se hlásí uchazeč z PřF. Tak, jak je uvedeno na webu Přírodovědecké fakulty. Uchazeči, kteří neabsolvovali bakalářské studium na UP v Olomouci, doloží žádost ověřenou kopií „Diploma Supplement“.

Uchazeči z ostatních studijních oborů vykonávají přijímací zkoušku v plném rozsahu.

    Vzorové testy