Katedra organické chemie » Oborová praxe

Oborová praxe

V bakalářském programu Bioorganická chemie a chemická biologie je povinný předmět OCH/OP Oborová praxe. Cílem předmětu je propojit a aplikovat získané teoretické znalosti a praktické dovednosti z výuky v praxi u externích organizací. Student musí absolvovat praxi v oboru, který úzce souvisí s jeho studiem realizováné v České příp. ve Slovenské republice. Při nejasnostech ohledně OCH/OP přednostně navštivte Nejčastější dotazy studentů.

Student si praxi zajišťuje jedním ze způsobů:

  • Student si praxi poptá a zajistí sám. Zajištěnou praxi (termín realizace, organizaci poskytující praxi, školitele) nahlásí vyučujícímu předmětu Oborové praxe, nejpozději však 5 pracovních dnů před začátkem praxe.
  • Praxi zajistí vyučující předmětu. V tomto případě je nutné vyučujícímu zaslat elektronicky žádost o zprostředkování praxe společně se strukturovaným životopisem, preferovaným místem praxe (zaměstnavatelem) a ideálním termínem realizace praxe.

Před absolvováním praxe student vyplní Smlouvu o zabezpečení odborné praxe studenta PřF UP a předá ji neprodleně min. 5 pracovních dnů před začátkem praxe elektronickou cestou vyučujícímu předmětu ke kontrole a parafování smlouvy. Teprve následně může být smlouva podepsána oběma smluvními stranami, vyučující zajistí podpis Smlouvy o zabezpečení odborné praxe za PřF. Smlouvou poskytovateli praxe student dokládá své pojištění pro případ úrazu a odpovědnosti za škodu v rámci České republiky a evropských zemí. Smlouva je ke stažení na stránce http://www.prf.upol.cz/zamestnanci/predpisy-a-formulare/.

Výstupem praxe je Docházkový list a Zpráva z praxe studenta v min. rozsahu 700 znaků (včetně mezer). Ve Zprávě student popíše náplň své praxe, používané technologie, přístroje, přínos praxe pro studenta. Oba dokumenty musí být podepsané studentem i školitelem. Student je odevzdá vyučujícímu předmětu ihned po ukončení praxe, nejpozději však do oficiálního termínu uzavření daného ročníku. Pozdním odevzdáním se student vystavuje nebezpečí komplikace spojené s absolvováním předmětu díky možným nevyhovujícím výstupům.

Náplní praxe jsou činnosti rozvíjející odborné znalosti a dovednosti studentem navštěvovaného oboru pod dohledem zkušených pracovníků u poskytovatelů praxí školitelů. Student se osobně seznámí s pracovním prostředím oddělení/organizace, získá odborné zkušenosti, aplikuje odborné znalosti a dovednosti v reálné praxi. Na praxi je studentovi přidělen školitel, který se současně stává jeho kontaktní osobou. Praxe bude realizována v celkovém rozsahu min. 3 týdnů (tj. 15 pracovních dnů). Praxe může být realizována jak v jednom bloku, tak i rozděleně v delším časovém období a to i u více zaměstnavatelů, Za praxi není možné uznat jakoukoliv činnost související s tvorbou výsledků pro svou závěrečnou práci.