O katedře

Katedra organické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci garantuje bakalářský program Bioorganická chemie a chemická biologie, na který navazuje magisterský program stejného názvu i s možností složit státní rigorózní zkoušku. Dlouhodobě je také garantem programu Organická chemie, a to jak v navazující magisterské či rigorózní formě. Ph.D. studium programu Organická a bioorganická chemie navazuje na bohatou tradici výzkumu v oblasti organické syntézy a od roku 2020 se rozšiřuje o nutnou složku bioorganické chemie a biologie. Závěrečné práce jsou realizovány nejen ve výzkumných laboratořích katedry, ale díky spolupráci s Ústavem molekulární a translační medicíny a dalších pracovišť je studentům nabízena možnost výběru z rozmanitých témat z oblasti chemie či biologie. Studenti se podílí přímo na výzkumu svého školitele a vysokou kvalitu bakalářských i magisterských prací prokazuje i fakt vzniku impaktované publikace již během studia. Zcela samozřejmá je spolupráce s komerčním sektorem, kde si v rámci krátkodobých stáží studenti sami budují kontakty na trhu práce.

Výzkumná činnost katedry je zaměřena na syntézu nových organických sloučenin s potenciální biologickou aktivitou, a to zejména protinádorovou, antibakteriální a látek vhodných pro léčbu neurodegenerativních onemocnění. Inspirace bývá nalezena ve strukturách přírodních látek a ve sloučeninách, které již biologickou aktivitu prokázaly. Doposud se podařilo připravit celou řadu látek odvozených od derivátů flavonů, terpenoidů, v praxi používaných kancerostatik či antibiotik nebo látek schopných se vázat na vybrané receptory. Na základě výsledků biologických studií se výzkumná práce dále zaměřuje na modifikaci těchto látek s cílem získat perspektivní kandidáty na preklinický výzkum.

Vedle vývoje biologicky aktivních sloučenin se výzkum katedry soustředí i na studii nových fluorescenčních sond a značek s cílem detekovat přítomnost konkrétních biomolekul či jejich aktivaci v živých buňkách a napomáhat tak dalšímu popisu buněčných signálních drah.

Pro rozvoj obou výše uvedených témat je nutné vyvíjet nové syntetické postupy, které umožňují nebo usnadňují konstrukci struktur cílových sloučenin. Z toho důvodu se pak naše katedra zaměřuje i na rozvoj syntetické metodologie, která má mít širší uplatnění v přípravě různorodých organických sloučenin. Vedle tradiční syntézy v roztoku se při vývoji nových syntetických metod hojně uplatňuje i syntéza na pevné fázi , která ve spojení s kombinatoriální chemii umožňuje rychlou přípravu tzv. chemických knihoven pro biologické testování.