Katedra organické chemie » Doktorské studium

Doktorské studium

Garant oboru:

prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D.

Anotace doktorského studijního oboru Organická chemie:

Katedra organické chemie garantuje Ph.D. studium v oboru Organická chemie. Absolvent ovládá teoretické základy všech základních oborů chemie. Dovede se orientovat v laboratorní technice, samostatně pracuje s chemickou literaturou a databázemi. Je schopen vyhledávat informace a umí plánovat syntézy, syntetizovat a analyzovat nové sloučeniny na základě použití moderních metod syntézy a strukturní analýzy. Absolvent se orientuje v reakčních mechanismech a umí tyto znalosti uplatňovat při syntéze cílových derivátů. Absolventi jsou v praxi schopni vést výzkum zaměřený na syntézu nových sloučenin a samostatně, úspěšně a kreativně řešit danou problematiku. Nacházejí širokou oblast uplatnění, a to zejména v chemickém a farmaceutickém průmyslu.

Vzdělávací cíle oboru:

Cílem doktorandského studia organické chemie je příprava vysoce kvalifikovaných vědeckých pracovníků pro obor organická chemie. Během celého studia budou studenti formou přednášek a konzultací seznamováni s nejnovějšími poznatky v oboru organická chemie, jako jsou např. syntézy jednotlivých strukturních typů organických molekul a jejich funkčních derivátů, určování struktury s využitím analytických metod, studium reaktivity a fyzikálně chemických vlastností. Studenti jsou seznamováni jak s klasickými, tak moderními metodami syntézy organických sloučenin, využitím různých analytických technik a metod určování průběhu chemických reakcí. Velká pozornost je věnována zejména studiu heterocyklických sloučenin a studiu přírodních a biologicky aktivních sloučenin. Studenti jsou vedeni k samostatnému řešení zadaného projektu z organické chemie. Studenti se během studia zdokonalí v jazyce anglickém tak, aby mohli běžně komunikovat, sepisovat publikace a přednášet na mezinárodních konferencích. Hlavním těžištěm studia je práce na experimentech pod vedením zkušených a kvalifikovaných vysokoškolských učitelů Katedry organické chemie. Studenti jsou zapojeni do projektů, které řeší pracovníci katedry v oblasti syntézy látek s potenciální biologickou aktivitou a také do významně se rozvíjející syntézy na pevné fázi a kombinatoriální chemie.

Požadavky na přijetí:

Úspěšné složení přijímací zkoušky.

Profil absolventa:

Absolvent doktorského studia Organické chemie ovládá všechny základní obory chemie (anorganická, fyzikální, analytická, biochemie, chemie životního prostředí, makromolekulární chemie), má široké znalosti z oblasti organické chemie, dovede se orientovat v laboratorní technice celé chemie. Dovede pracovat s chemickými informacemi, orientovat se v chemické literatuře (sekundární i primární zdroje, databáze), vyhledávat v ní požadované informace a to i s využitím počítačových metod v komerčně dostupných databázích. Umí korelovat vztah struktury a vlastností připravených sloučenin a dovede samostatně plánovat syntézy nových sloučenin eventuálně kriticky posoudit již navrhnuté syntézy. Ovládá metody laboratorní techniky organické chemie v praxi, včetně moderních metod syntézy. Syntetizované neznámé sloučeniny dovede při aplikaci svých znalostí fyzikálních organických metod podrobit jak analýze čistoty, tak i eventuální purifikaci jednotlivých složek s využitím zejména analytických separačních metod (HPLC, TLC, LC). Dále dokonale zvládá určování struktury látek na základě použití metod strukturní analýzy (UV/VIS, IČ, MS, NMR (včetně pokročilých experimentů). Absolvent je schopen uplatnit a orientovat se v moderních informačních technologiích. Je schopen získávat a zpracovat nejnovější vědecké informace ze světových elektronických databází. Ovládá sběr a zpracování dat připravovat vlastní graficky a věcně hodnotné prezentace. Znalosti anglického jazyka jsou na takové úrovni, že dokáže v tomto jazyce běžně komunikovat, sepisovat a prezentovat výsledky. Studium je vedeno tak, aby absolvent byl maximálně adaptabilní a dokázal se orientovat i v nových trendech oboru, které bude přinášet postupující doba. Absolventi se uplatní při další akademické kariéře na vysokých školách, jako pracovníci státních i soukromých výzkumných laboratoří v ČR a v zahraničí. Mohou úspěšně plnit úkoly v laboratořích se zaměřením na vývoj látek s potenciální biologickou aktivitou, farmacii, polymerních sloučenin, nových materiálů, apod. Absolventi mají všechny předpoklady stát se vedoucími a organizačními pracovníky výzkumných týmů.

Předpoklady uplatnitelnosti:

Absolvent splňuje předpoklady pro široké uplatnění ve státních a soukromých institucích působících v sektoru chemického či farmaceutického průmyslu. Typickým místem uplatnitelnosti jsou laboratoře zaměřené na vývoj syntéz, přípravu organických substancí včetně léčiv, modifikaci materiálů, laboratoře zaměřené na izolaci sloučenin a studium jejich struktury, laboratoře zaměřené na vývoj diagnostických přípravků, apod.

Možné pracovní pozice:

Vedoucí výzkumných a vývojových laboratoří zaměřených na přípravu organických sloučenin a modifikaci materiálů.