Katedra organické chemie » Doktorské studium Organická a Bioorganická chemie

Doktorské studium Organická a Bioorganická chemie

Garant programu:

doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.

Anotace doktorského programu:

Doktorský studijní program Organická a bioorganická chemie je zaměřen na výchovu kvalitních absolventů schopných samostatné vědecké práce jak v teoretické, tak experimentální rovině, a to ve vybraných oblastech organické chemie zahrnujících organickou syntézu, studium vlastností organických sloučenin syntetického či přírodního charakteru, jejich aplikaci v medicinální chemii či chemické biologii, apod. Absolvent ovládá teoretické základy všech základních oborů chemie. Dovede se orientovat v laboratorní technice, samostatně pracuje s chemickou literaturou a databázemi. Je schopen vyhledávat informace a umí plánovat syntézy, syntetizovat a analyzovat nové sloučeniny na základě použití moderních metod syntézy a strukturní analýzy. Absolvent se orientuje v reakčních mechanismech a umí tyto znalosti uplatňovat při syntéze cílových derivátů. Absolventi jsou v praxi schopni vést výzkum zaměřený na syntézu nových sloučenin a samostatně, úspěšně a kreativně řešit danou problematiku. Nacházejí širokou oblast uplatnění, a to zejména v chemickém a farmaceutickém průmyslu.

Vzdělávací cíle programu:

Cílem doktorského studia je příprava vysoce kvalifikovaných vědeckých pracovníků s širokými znalostmi v oboru organické chemie, bioorganické chemie či chemie biologicky aktivních látek. Během studia budou studenti formou přednášek a konzultací seznamováni s nejnovějšími přístupy k syntéze organických sloučenin či studiu jejich fyzikálně-chemických vlastností, aktuálními trendy v oblasti hledání a vývoje biologicky aktivních látek na organické bázi, dále klíčovými informacemi z oblasti farmacie a chemické biologie. Studenti se mohou zaměřit na zdokonalování svých znalostí a zkušeností v oblasti navrhování a realizace syntetických přístupů a metod k přípravě rozmanitých látek, detailnímu studiu reakčních mechanismů, transformaci organických sloučenin, apod. nebo navrhovat struktury organických sloučenin jako ligandů pro různé biomolekulární cíle, připravovat takovéto sloučeniny nebo je izolovat z přírodních materiálů, systematicky vyhodnocovat vztahy mezi strukturou a biologickou aktivitou, navrhovat a realizovat modifikaci struktury organických sloučenin za účelem zlepšení farmakologických vlastností apod. Během studia získávají dovednosti pro samostatnou tvůrčí činnost a mezioborovou spolupráci a předpoklad k získávání nových vědeckých poznatků v dané oblasti výzkumu, přípravě výzkumných projektů a schopnost sdělovat dosažené poznatky odborné veřejnosti na mezinárodní úrovni. Studium je koncipováno tak, aby absolvent byl maximálně adaptabilní a dokázal se orientovat ve stávajících i v nových trendech oboru. Hlavním těžištěm studia je experimentální práce pod vedením zkušených a kvalifikovaných vysokoškolských pedagogů Katedry organické chemie. Studenti se během studia zdokonalí v jazyce anglickém tak, aby mohli běžně komunikovat se zahraničními partnery, sepisovat publikace v anglickém jazyce a přednášet na mezinárodních konferencích. Nedílnou součástí studia je krátkodobá stáž na zahraničním pracovišti.

Požadavky na přijetí:

Úspěšné složení přijímací zkoušky.

Profil absolventa:

Absolvent doktorského studia je vzděláním chemik s rozšířenými a detailními teoretickými znalostmi i praktickými dovednostmi z oblasti organické chemie, bioorganické chemie nebo chemie biologicky aktivních látek. Tento fakt mu zaručuje uplatnění ve státních a soukromých institucích působících v sektoru chemického či farmaceutického průmyslu, např. v laboratořích zaměřených na vývoj syntéz rozmanitých organických sloučenin, výzkum a vývoj farmaceutických substancí a léčiv, laboratořích zaměřených na izolaci a studium přírodních sloučenin, výzkum a vývoj diagnostických přípravků, modifikaci materiálů na bázi organických sloučenin, apod. Absolvent má všechny předpoklady stát se vedoucím a organizačním pracovníkem výzkumných týmů základního a aplikovaného výzkumu.

Předpoklady uplatnitelnosti:

Absolvent splňuje předpoklady pro široké uplatnění ve státních a soukromých institucích působících v sektoru chemického či farmaceutického průmyslu. Typickým místem uplatnitelnosti jsou laboratoře zaměřené na vývoj syntéz, přípravu organických substancí včetně léčiv, modifikaci materiálů, laboratoře zaměřené na izolaci sloučenin a studium jejich struktury, laboratoře zaměřené na vývoj diagnostických přípravků, apod.

Možné pracovní pozice:

Výzkumný a vývojový pracovník na úseku organické syntézy, vývoje diagnostik nebo bioanalýzy.