Katedra organické chemie » Úspěchy katedry

Úspěchy katedry

Jean-Marie Lehn Prize 2018

V prestižní soutěži pro mladé vědce Jean-Marie Lehn Prize, kterou každoročně organizuje Velvyslanectví Francie v České republice získala naše kolegyně Lucie Borkova obdivuhodné 2. misto se svou prací „Triterpenoids with anticancer properties and their mechanism of action“. Lucie obstála v konkurenci sedmi desítek vědců mladších 33 let, které nominovaly české vysoké školy a Akademie věd ČR na základě kvality jejich výzkumné práce v rámci doktorandského studia. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo v prostorách Buquoyského paláce v Praze za účasti nositelů Nobelových cen Jean-Marie Lehna, Jean-Pierre Sauvage a Serge Haroche, kteří spolu s francouzským velvyslancem Rolandem Galharaguem mladým vědcům ceny předávali.

Studetská soutěž O cenu děkana 2018

Letošní ročník tradiční studentské soutěže O Cenu děkana obsadili svými kvalitními závěrečnými pracemi studenti naší katedry. V bakalářské sekci Chemie se na krásném 3. místě umístila Nikola Jakubcová s prací „Příprava substituovaných thiazolových derivátů kyseliny ursolové“, která vznikla pod vedením Mgr. Lucie Borkové. V magisterské sekci uspěla s diplomovou prací „Benzothiofen či thioflavon: záludný test Matky Přírody ze všímavosti organického chemika“ studentka z výzkumného týmu doc. Miroslava Sourala Patricia Trapani. Obdivuhodných výsledků dosáhla naše katedra v doktorské sekci, kde naši mladí kolegové obsadili první tři stupně vítězů. Konkrétně 3. místo získala Lucie Borková s prací „Triterpenoids with anticancer properties“ (školitel: doc. Milan Urban). Na 2. místě Michal Kriegelstein s výsledky výzkumu na téma „Synthesis and application of some chiral benzimidazole derivatives“ (školitel: doc. Petr Cankař) a úžasné 1. místo a navíc celkovým vítězem sekce Chemie i Absolutním vítězem letošního ročníku 2018 se stala Soňa Krajčovičová s prací „Targeting Protein Kinase Inhibitors: A Stepwise Approach for the Synthesis of Folic Acid Conjugates with CDK Inhibitors“ (školitel: doc. Miroslav Soural) foto: Jiří Pospíšil.

Cena talentovaný student 2018

Katedra organické chemie uděluje již třetím rokem jednomu ze studentů navazujícího magisterského studia Organické chemie nebo Bioorganické chemie a chemické biologie titul „Talentovaný student“. V rámci této soutěže jsou vybíráni studenti s velmi dobrými výsledky získanými během studia a na základě prezentace své diplomové práce před odbornou komisí. Pro akademický rok 2017/2018 bylo toto ocenění uděleno Mgr. Patricii Trapani.

Cena děkana LF UP za excelentní výzkum

Doc. RNDr. Milan Urban, Ph.D. z Ústavu molekulární a translační medicíny obdržel prestižní ocenění děkana lékařské fakulty Univerzity Palackého za významnou publikační činnost. Oceněna byla práce základního výzkumu s názvem „Synthesis and antiproliferative properties of new hydrophilic esters of triterpenic acids“ publikovaná v časopise European Journal of Medicinal Chemistry (DOI: 10.1016/j.ejmech.2017.09.041.)
foto: žurnál UP.

Juniorské granty GAČR 2018

S rokem 2018 startují na Katedře organické chemie dva Juniorské projekty GAČR, jejichž řešitelkami jsou úspěšné mladé vědkyně dr. Eva Schütznerová z Katedry organické chemie a dr. Kristýna Bürglová působící v Ústavu molekulární a translační medicíny. Grant Evy Schütznerové s názvem „Zelená organická syntéza na pevné fázi“ si klade za cíl vyvinout metodologii syntézy na pevné fázi šetrnější k životnímu prostředí. Grant Kristýny Bürglové pod názvem „3-Hydroxychinolin-4(1H)-ony jako biologicky zajímavé látky“ staví na dlouholetém studiu těchto látek na naší katedře. Výsledky podrobného bádání poukazují na stále větší atraktivnost 3-hydroxychinolin-4(1H)-onů jako biologicky aktivních sloučenin. Grantová agentura České republiky každoročně uděluje tříleté granty na Juniorské projekty z oblasti základního výzkumu mladým excelentním vědeckým pracovníkům, kteří získali Ph.D. titul před 8 lety a méně a splňují alespoň půl roční zahraniční post doktorskou stáž.

Cena děkana PřF UP za prestižní vědecké publikace

Prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D. se stal laureátem Ceny děkana Přírodovědecké fakulty za excelentní výzkum. Autor myšlenky na jednokrokovou výměnu amino skupiny na aromatických derivátech za deuterium či vodík publikované v přestižním časopise Organic Letters (DOI: 10.1021/acs.orglett.6b01438).  Možnost získat tuto prestožní cenu mají pouze publikace, které se dle databáze Web of Science umístí v horních deseti procentech klastru (foto: žurnál UP).

Publikace studentů z pregraduálního studia

Kvalitu bakalářských a diplomových prací realizovaných v rámci studijních oborů garantovaných Katedrou organické chemie dokazuje publikování jejich výsledků v uznávaných impaktovaných časopisech. V posledních letech takto vyšly následující publikace:

  • Syntéza 1’H-spiro[pyrrolidin-3,2′-chinazolin]-2-onů a 1’H-spiro[piperidin-3,2′-chinazolin]-2-onů na pevné fázi pomocí laktamizace 1,2-dihydrochinazolin-2-karboxylátů beze stopy linkeru. Studentka Jana Pospíšilová, školitelka dr. Eva Schütznerová. DOI: 10.1021/acscombsci.8b00145

  • Syntéza a cytotoxická aktivita triterpenoidních triazolů odvozených od allobetulinu, methyl betulonátu, methyl oleanonátu, a oleanonové kyseliny. Student Richard Adámek, školitelka Mgr. Lucie Borková. DOI: 10.1002/cmdc.201600626

  • Mitsunobu C-alkylace beta-alkoxykarbonyl 2-nitrobenzenesulfonů a její využití pro rychlou syntézu nových benzothiazinových derivátů. Studentka Martina Drábíková, školitelka Mgr. Soňa Krajčovičová. DOI:  10.1016/j.tet.2017.09.017

  • Syntéza trisubstituovaných 2,3-dihydrobenzo[f]thiadiazepin-4(5H)-on 1,1-dioxidů na pevné fázi. Studentka Patricie Trapani, školitel doc. Miroslav Soural. DOI: 10.1021/acscombsci.6b00049

  • Suzuki-Miyaura cross-coupling halogenovaných pyrazolů: optimalizace, použití a mechanismus dehalogenace. Studentky Renata Zátopková, Hana Zemánková, Alena Šustková, školitel dr. Lukáš Jedinák. DOI: 10.1021/acs.joc.6b02306

  • Stereoselektivní syntéza derivátů morfolin a thiomorfolin-3-karboxylových kyselin pomocí syntézy na pevné fázi. Studentka Petra Králová, školitelka dr. Veronika Fülöpová. DOI: 10.1021/acscombsci.6b00178

  • Syntéza nových N9-substituovaných derivátů purinu pomocí imobilizovaných α-aminokyselin. Student David Vanda, školitel doc. Miroslav Soural. DOI: 10.1021/acscombsci.5b00071

  • Syntéza derivátů ɤ-laktonu a 1,2-oxazinu na pevné fázi a jejich chirální analýza. Studentka Leona Kocmanová, školitel prof. Jan Hlaváč. DOI: 10.1371/journal.pone.0166558