Katedra organické chemie » Úspěchy katedry

Úspěchy katedry

Juniorské granty GAČR 2018

S rokem 2018 startují na Katedře organické chemie dva Juniorské projekty GAČR, jejichž řešitelkami jsou úspěšné mladé vědkyně dr. Eva Schütznerová z Katedry organické chemie a dr. Kristýna Bürglová působící v Ústavu molekulární a translační medicíny. Grant Evy Schütznerové s názvem „Zelená organická syntéza na pevné fázi“ si klade za cíl vyvinout metodologii syntézy na pevné fázi šetrnější k životnímu prostředí. Grant Kristýny Bürglové pod názvem „3-Hydroxychinolin-4(1H)-ony jako biologicky zajímavé látky“ staví na dlouholetém studiu těchto látek na naší katedře. Výsledky podrobného bádání poukazují na stále větší atraktivnost 3-hydroxychinolin-4(1H)-onů jako biologicky aktivních sloučenin. Grantová agentura České republiky každoročně uděluje tříleté granty na Juniorské projekty z oblasti základního výzkumu mladým excelentním vědeckým pracovníkům, kteří získali Ph.D. titul před 8 lety a méně a splňují alespoň půl roční zahraniční post doktorskou stáž.

Cena děkana LF UP za excelentní výzkum

Ing. Kristýna Bürglová, Ph.D. z Ústavu molekulární a translační medicíny obdržela prestižní ocenění děkana lékařské fakulty Univerzity Palackého za špičkový výzkum. Oceněna byla práce základního výzkumu s názvem Efektivní příprava deuterovaných aromátů deaminací anilinů publikované v časopise Organic Letters (DOI: 10.1021/acs.orglett.6b01438) a navíc i patentová metodika pro organickou syntézu. Výzkum dr. Kristýny Bürglové byl děkanem oceněn již v minulém roce opět za publikaci v Organic Letters s názvem Hydrazony 4-(4´-Formyl-3´-methoxyphenoxy)butyrové kyseliny vázané na pevné fázi jako nové bezestopové linkery pro syntézu na pevné fázi (DOI: 10.1021/ol5034223, foto: žurnál UP).

Cena děkana PřF UP za prestižní vědecké publikace

Prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D. se stal laureátem Ceny děkana Přírodovědecké fakulty za excelentní výzkum. Autor myšlenky na jednokrokovou výměnu amino skupiny na aromatických derivátech za deuterium či vodík publikované v přestižním časopise Organic Letters (DOI: 10.1021/acs.orglett.6b01438).  Možnost získat tuto prestožní cenu mají pouze publikace, které se dle databáze Web of Science umístí v horních deseti procentech klastru (foto: žurnál UP).

Studetská soutěž O cenu děkana 2017

V tradiční soutěži závěrečných prací studentů Přírodovědecké fakulty uspěli dva naši studenti. První místo v oboru Chemie získal Bc. František Zálešák se svou diplomovou prací s názvem Studium cyklizačních reakci hydrazonů vedoucí k nekondenzovaným 1,2,4-triazinům a jejich přeměny. Práce byla realizována v prostorách katedry na Přírodovědecké fakultě a školitelem byl doc. Jakub Stýskala. Taktéž první místo s magisterskou prací se podařilo obsadit Bc. Jiřímu Hodoňovi tentokrát však v oboru Biologie a ekologie. Diplomová práce Cytotoxicky aktivní triterpeny a studium jejich mechanizmu účinku vznikla v Ústavu molekulární a translační medicíny pod vedením doc. Milana Urbana (foto: žurnál UP).

Cena talentovaný student 2017

Katedra organické chemie uděluje již druhým rokem jednomu ze studentů navazujícího magisterského studia Organické chemie nebo Bioorganické chemie a chemické biologie titul „Talentovaný student“. V rámci této soutěže jsou vybíráni studenti s velmi dobrými výsledky získanými během studia a na základě prezentace své diplomové práce před odbornou komisí. Pro akademický rok 2016/2017 bylo toto ocenění uděleno Mgr. Františku Zálešákovi.

Publikace studentů z pregraduálního studia

Kvalitu bakalářských a diplomových prací realizovaných v rámci studijních oborů garantovaných Katedrou organické chemie dokazuje publikování jejich výsledků v uznávaných impaktovaných časopisech. V posledních letech takto vyšly následující publikace:

  • Mitsunobu C-alkylace beta-alkoxykarbonyl 2-nitrobenzenesulfonů a její využití pro rychlou syntézu nových benzothiazinových derivátů. Studentka Martina Drábíková, školitelka dr. Soňa Krajčovičová. DOI:  10.1016/j.tet.2017.09.017

  • Syntéza trisubstituovaných 2,3-dihydrobenzo[f]thiadiazepin-4(5H)-on 1,1-dioxidů na pevné fázi. Studentka Patricie Trapani, školitel doc. Miroslav Soural. DOI: 10.1021/acscombsci.6b00049

  • Suzuki-Miyaura cross-coupling halogenovaných pyrazolů: optimalizace, použití a mechanismus dehalogenace. Studentky Renata Zátopková, Hana Zemánková, Alena Šustková, školitel dr. Lukáš Jedinák. DOI: 10.1021/acs.joc.6b02306

  • Stereoselektivní syntéza derivátů morfolin a thiomorfolin-3-karboxylových kyselin pomocí syntézy na pevné fázi. Studentka Petra Králová, školitelka dr. Veronika Fülöpová. DOI: 10.1021/acscombsci.6b00178

  • Syntéza nových N9-substituovaných derivátů purinu pomocí imobilizovaných α-aminokyselin. Student David Vanda, školitel doc. Miroslav Soural. DOI: 10.1021/acscombsci.5b00071

  • Syntéza derivátů ɤ-laktonu a 1,2-oxazinu na pevné fázi a jejich chirální analýza. Studentka Leona Kocmanová, školitel prof. Jan Hlaváč. DOI: 10.1371/journal.pone.0166558