Katedra organické chemie » Úspěchy katedry

Úspěchy katedry

Studetská soutěž O cenu děkana 2023

Letošní ročník tradiční studentské soutěže O Cenu děkana ovládli sekci Chemie naši úspěšní studenti. Jsme pyšní na velkou účast a představujeme vítěze. V bakalářské sekci vyhrála 1. místo Julie Rožková se svou prací „Vývoj modelových fluorescenčních sond pro simultánní detekci proteázy a peroxidu vodíku“ (prof. Jan Hlaváč). V magisterské sekci se na 3. místě umístila Michaela Střížová s „Cestou k první totální syntéze enigmazolu C – syntéza fragmentu B“ (doc. Jiří Pospíšil) a na 1. místě zvítězila Michaela Tkadlecová s prací na téma „Syntéza nových derivátů pyridinu“ (doc. Miroslav Soural). V doktorské sekci se na 3. místě umístil Jan Chasák s prací „Polymer-Supported Synthesis of Various Pteridinones and Pyrimidodiazepinones“ (doc. Lucie Brulíková) a 1. místo získal Jiří Hodoň, který se navíc stal celkovým vítězem celé sekce Chemie s výzkumem na téma „Triterpenoid pyrazines and pyridines – Synthesis, cytotoxicity, mechanism of action, preparation of prodrugs“. Úspěchy jsme slavili i v posterové sekci, kde získala 3. místo Nikola Šťastná s prací „Studie reaktivity neklasických α-aminokyselin – od esterů až po diazetidinové kruhy“ (doc. Jiří Pospíšil).

Historie úspěchů na Ceně děkana

Sekce Bc. Mgr. Ph.D. Absolutní vítěz
v oboru chemie
2023 gold goldbronze goldbronze pohár
2022 bronze goldsilver    
2021 silver      
2020 goldsilver   goldsilver  
2019 bronze   goldsilver pohár
2018 bronze silver goldsilverbronze pohár
2017   gold    
2016 goldbronze gold   pohár
2015   goldsilverbronze   pohár
2014   bronze    
2013 silver bronze    
2012 silver goldbronze silverbronze  
2011 gold     pohár
2010 silver gold    
2009 bronze gold silver pohár
2008 bronze   silver pohár
2007 gold   bronze  

Cena talentovaný student 2023

Katedra organické chemie uděluje již sedmým rokem jednomu ze studentů navazujícího magisterského studia Organické chemie nebo Bioorganické chemie a chemické biologie titul „Talentovaný student“. V rámci této soutěže jsou vybíráni studenti s velmi dobrými výsledky získanými během studia a na základě prezentace své diplomové práce před odbornou komisí. Pro akademický rok 2022/2023 bylo toto ocenění uděleno Mgr. Michaele Tkadlecové z programu Bioorganická chemie a chemická biologie.

Jean-Marie Lehn Award

Jean-Marie Lehn Prize je prestižní ocenění nejlepších Ph.D. prací v oboru chemie organizované společností Solvay a Francouzskou ambasádou v České republice. Možnost účastnit se soutěže předchází výběr nejlepších prací tzv. univerzitním koordinátorem a v rámci jedné univerzity se mohou účastnit maximálně dva uchazeči, obvykle však jen jeden. Již samotná nominace na reprezentaci Univerzity Palackého je známkou excelentního hodnocení výzkumné práce i pracoviště a řadí reprezentanty do TOP skupiny mladých vědců do 33 let v České republice.

Ročník 2021

Pro ročník 2021 získal náš kolega David Vanda se svou prací „Design and development of CNS-active imidazopyridines“ zvláštní cenu České společnosti chemické. Gratulujeme Davidovi k velkému úspěchu v opravdu silné konkurenci a věříme, že si slavností ceremoniál konaný tradičně na půdě francouzského velvyslanectví užil.

Ročník 2020

Ročník 2020 se s ohledem na pandemii Covidu-19 konal online formou. Kolegyni Petře Králové se podařilo s její prací „The application of immobilized α-amino ketones in diversity-oriented synthesis of drug-like heterocycles“ získat obdivuhodné čtvrté místo. Slavností předávání cen na francouzském velvyslanectví se bohužel nekonalo, a proto nevznikla žádná fotografie Petry, na kterou jsme právem pyšní!

Ročník 2019

Do užšího výběru Jean-Marie Lehn Prize byla se svou dizertační prací „High-throughput conjugation of drug-like molecules for chemical biology“ nominována naše Soňa Krajčovičová. Ikdyž se nepodařilo dosáhnout na pomyslné stupně vítězů, již samotná nominace do užšího výběru mezi vysokými školami i pracovišti Akademie věd v ČR je výborným hodnocením kvality výzkumné práce.

Ročník 2018

V prestižní soutěži pro mladé vědce Jean-Marie Lehn Prize, kterou každoročně organizuje Velvyslanectví Francie v České republice získala naše kolegyně Lucie Borkova obdivuhodné 2. misto se svou prací „Triterpenoids with anticancer properties and their mechanism of action“. Lucie obstála v konkurenci sedmi desítek vědců mladších 33 let, které nominovaly české vysoké školy a Akademie věd ČR na základě kvality jejich výzkumné práce v rámci doktorandského studia.

Sanofi Award in Pharmacy 2021

Sanofi Award v oblasti farmacie je setřinné prestižní ocenění taktéž organizované Velvyslanectvím Francie v České republice. I v tomto případě je uchazeč nominován na základě univerzitního výběru a řadí se tak k špičce mladých vědců a vědkyň v ČR. V ročníku 2021 byla za Univerzitu Palackého nominována Veronika Šlachtová s prací „Synthesis of Novel Potential Antituberculotics“.

Cena děkana LF UP za excelentní výzkum

Doc. RNDr. Milan Urban, Ph.D. z Ústavu molekulární a translační medicíny obdržel prestižní ocenění děkana lékařské fakulty Univerzity Palackého za významnou publikační činnost. Oceněna byla práce základního výzkumu. Ve spolupráci se skupinou Miroslava Sourala byla vyvinuta nová metoda připojení aktivních triterpenů k biotinu pomocí definovaného linkeru. Tyto konjugáty mohou být použity jako molekulární sondy k identifikaci molekulárních cílů aktivních sloučenin. Tři typy struktur jsou právě chráněny třemi českými patenty. Foto: žurnál UP.

Granty 2021

Naše kolegyně Soňa Krajčovičová získává od Nadace Experientia stipendium ve výši 945 000 Kč, díky kterému stráví rok na University of Cambridge ve skupině prof. Davida Springa. Soňa bude v Cambridgi vyvíjet metodologii, která umožní pomocí sponkování peptidů přípravu multifunkčních, biologicky zajímavých látek. Oficiální název práce je „Conformationally-constrained peptide-drug conjugates for the next generations targeted therapeutics“. Nadace Experientia dosud vyčlenila na podporu mladých vědkyň a vědců téměř 30 milionů korun.

Granty 2020

Nadace Experientia podpořila projekt „Towards new antibiotics – Total Synthesis of Kybdelomycin“ dr. Ondřeje Kováče částkou v hodnotě 950 000 Kč. Stipendium bude použito na roční stáž na Innsbruck University v Rakousku u prof. Magauera na totální syntézu nového antibiotika Kibdelomycinu, které je díky svému odlišnému mechanismu účinku horkým kandidátem v boji proti rezistentním bakteriím. Dr. Ondřej Kováč tak rozšíří řadu celkem již 15 excelentních mladých vědců a vědkyň do 35 let z oboru organické, bioorganické a medicinální chemie, kteří díky nadační podpoře dostali šanci vycestovat na roční stáž na špičkové zahraniční vědecké pracoviště.

Granty 2019

Agentura zdravotnického výzkumu při Ministerstvu zdravotnictví udělilo doc. Milanu Urbanovi grant na podporu výzkumu v oblasti „Nové inhibitory signální dráhy Sonic Hedhog pro cílenou léčbu nádorových onemocnění dependentních na aktivaci Shh“. Signální dráha Sonic Hedgehog (Shh) je důležitá pro fungování a vývoj mnoha typů rakoviny. Mnoho z nich má omezené možnosti chemoterapie, proto se inhibitory Shh mohou stát novými terapeutiky pro jejich léčbu. Milanova skupina v nedávné době objevila triterpeny, které inhibují Shh mnohem efektivněji než standardní inhibitor-cyklopamin, jejich vývoj je proto hlavním cílem tohoto projektu.

Juniorské granty GAČR 2018

S rokem 2018 startují na Katedře organické chemie dva Juniorské projekty GAČR, jejichž řešitelkami jsou úspěšné mladé vědkyně dr. Eva Schütznerová z Katedry organické chemie a dr. Kristýna Bürglová působící v Ústavu molekulární a translační medicíny. Grant Evy Schütznerové s názvem „Zelená organická syntéza na pevné fázi“ si klade za cíl vyvinout metodologii syntézy na pevné fázi šetrnější k životnímu prostředí. Grant Kristýny Bürglové pod názvem „3-Hydroxychinolin-4(1H)-ony jako biologicky zajímavé látky“ staví na dlouholetém studiu těchto látek na naší katedře. Výsledky podrobného bádání poukazují na stále větší atraktivnost 3-hydroxychinolin-4(1H)-onů jako biologicky aktivních sloučenin. Grantová agentura České republiky každoročně uděluje tříleté granty na Juniorské projekty z oblasti základního výzkumu mladým excelentním vědeckým pracovníkům, kteří získali Ph.D. titul před 8 lety a méně a splňují alespoň půl roční zahraniční post doktorskou stáž.

Cena děkana PřF UP za prestižní vědecké publikace

Prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D. se stal laureátem Ceny děkana Přírodovědecké fakulty za excelentní výzkum. Autor myšlenky na jednokrokovou výměnu amino skupiny na aromatických derivátech za deuterium či vodík publikované v přestižním časopise Organic Letters (DOI: 10.1021/acs.orglett.6b01438).  Možnost získat tuto prestožní cenu mají pouze publikace, které se dle databáze Web of Science umístí v horních deseti procentech klastru (foto: žurnál UP).

Publikace studentů z pregraduálního studia

Kvalitu bakalářských a diplomových prací realizovaných v rámci studijních oborů garantovaných Katedrou organické chemie dokazuje publikování jejich výsledků v uznávaných impaktovaných časopisech. V posledních letech takto vyšly následující publikace:

  • Využití anisolu v zelenějších protokolech pro syntézu peptidů na pevné fázi – kompatibilita se zelenými bázemi při odštěpování Fmoc skupiny a v nové zelené dvousložkové směsi pro tvorbu peptidové vazby. Student Milan Pastorek, školitelka dr. Eva Přibylka Schütznerová. DOI: 10.1016/j.tet.2021.132452

  • Syntéza 1’H-spiro[pyrrolidin-3,2′-chinazolin]-2-onů a 1’H-spiro[piperidin-3,2′-chinazolin]-2-onů na pevné fázi pomocí laktamizace 1,2-dihydrochinazolin-2-karboxylátů beze stopy linkeru. Studentka Jana Pospíšilová, školitelka dr. Eva Přibylka Schütznerová. DOI: 10.1021/acscombsci.8b00145

  • Syntéza a cytotoxická aktivita triterpenoidních triazolů odvozených od allobetulinu, methyl betulonátu, methyl oleanonátu, a oleanonové kyseliny. Student Richard Adámek, školitelka Mgr. Lucie Borková. DOI: 10.1002/cmdc.201600626

  • Mitsunobu C-alkylace beta-alkoxykarbonyl 2-nitrobenzenesulfonů a její využití pro rychlou syntézu nových benzothiazinových derivátů. Studentka Martina Drábíková, školitelka Mgr. Soňa Krajčovičová. DOI:  10.1016/j.tet.2017.09.017

  • Syntéza trisubstituovaných 2,3-dihydrobenzo[f]thiadiazepin-4(5H)-on 1,1-dioxidů na pevné fázi. Studentka Patricie Trapani, školitel doc. Miroslav Soural. DOI: 10.1021/acscombsci.6b00049

  • Suzuki-Miyaura cross-coupling halogenovaných pyrazolů: optimalizace, použití a mechanismus dehalogenace. Studentky Renata Zátopková, Hana Zemánková, Alena Šustková, školitel dr. Lukáš Jedinák. DOI: 10.1021/acs.joc.6b02306

  • Stereoselektivní syntéza derivátů morfolin a thiomorfolin-3-karboxylových kyselin pomocí syntézy na pevné fázi. Studentka Petra Králová, školitelka dr. Veronika Fülöpová. DOI: 10.1021/acscombsci.6b00178

  • Syntéza nových N9-substituovaných derivátů purinu pomocí imobilizovaných α-aminokyselin. Student David Vanda, školitel doc. Miroslav Soural. DOI: 10.1021/acscombsci.5b00071

  • Syntéza derivátů ɤ-laktonu a 1,2-oxazinu na pevné fázi a jejich chirální analýza. Studentka Leona Kocmanová, školitel prof. Jan Hlaváč. DOI: 10.1371/journal.pone.0166558