Katedra organické chemie » Bioorganická chemie a chemická biologie

Bioorganická chemie a chemická biologie

Garant programu:

doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.

Podání přihlášky se všemi náležitostmi
 • úředně ověřená kopie magisterského vysokoškolského diplomu
 • kopie dodatku k diplomu, popř. vysvědčení o státní závěrečné zkoušce
 • souhlas se zpracováním osobních údajů
 • strukturovaný životopis
 • seznam publikací

Termín podání přihlášky se nestanovuje, přihlášky lze podávat libovolně v průběhu roku.  V přihlášce uchazeč navrhne téma rigorózní práce, které předem projedná s předsedou komise.

Zahájení rigorózního řízení

Studijní oddělení PřF do 60 dnů od obdržení přihlášky sdělí uchazeči rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do rigorózního řízení. Uchazeč je povinen uhradit poplatek za náklady spojené s rigorózním řízením stanovené pro aktuální akademický rok. Doba na zpracování rigorózní práce se obvykle stanoví do dvou let od přijetí.

Zpracování rigorózní práce

Uchazeč zpracovává rigorózní práci samostatně, v případě potřeby využívá konzultanta. Práce nesmí být totožná s bakalářskou, diplomovou ani disertační prací. Formálně se řídí pokyny pro zpracování diplomových prací na PřF UP.

Složení státní rigorózní zkoušky

Veřejná státní rigorózní zkouška se koná před zkušební komisí jmenovanou děkanem a schválenou Vědeckou radou PřF UP. Skládá se z obhájení rigorózní práce a ústní zkoušky formou odborné rozpravy. Předseda komise ustanoví požadavky k ústní zkoušce a dva oponenty, kteří vypracují posudek na rigorózní práci.

Komise pro státní rigorózní zkoušky

Předseda:

 • doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.

Členové:

 • prof. Ing. Pavel Hradil, CSc.
 • prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D.
 • doc. RNDr. Milan Urban, Ph.D.
 • prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D.
 • prof. Ing. Miroslav Strnad, DSc.
 • doc. RNDr. Petr Cankař, Ph.D.
 • doc. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D.
 • RNDr. Lucie Brulíková, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc., LF UP
 • doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D., LF UP
 • Mgr. Pavel Kosina, Ph.D., LF UP
Předměty státní rigorózní zkoušky
 • Příprava a vlastnosti organických sloučenin
 • Chemie přírodních a biologicky aktivních látek
 • Chemická biologie

Pravidla konání rigorózního řízení se řídí zákonem č. 111/1998 Sb. a Řádem rigorózního řízení UP B1-06/3-HN. Bližší informace a formuláře ke stažení na stránkách Přírodovědecké fakulty v sekci Rigorózní řízení.

Obhájené rigorózní práce

Mgr. Lenka Kubovičová – Vývoj nové metody pro efektivní odstranění hydrazinové skupiny z organických molekul. Konzultantka Ing. Kristýna Bürglová, Ph.D.