Archiv kategorií: Nezařazené

Nezařazené

30. 4. 2019 termín přihlášek k letním studetským aktivitám

Publikoval:

Katedra organické chemie nabízí vybraným studentům možnost pracovní stáže v oblasti organické syntézy v laboratořích Katedry organické chemie či Ústavu molekulární a translační medicíny.

Po jakou dobu a kdy bude aktivita probíhat:
  Po dobu nejméně 2 týdnů v průběhu měsíce června až září 2019
Kdo se může zúčastnit:
  Stávající studenti magisterského studia, kteří aktivně vykonávají na KOCH či UMTM svou závěrečnou práci v oblasti organické syntézy a s ní spojených analytických metod a studují obor garantovaný KOCH.
  Studenti 2. a 3. ročníku chemických bakalářských oborů, kteří vykonávají na KOCH či UMTM svou závěrečnou práci v oblasti organické syntézy.
Obecné podmínky:
1. Student zašle elektronicky písemnou žádost na předepsaném formuláři – vyvěšen na stránkách KOCH a to do konce měsíce dubna 2019.
Formulář obsahuje tyto údaje:
  Jméno studenta
  Obor
  Ročník
  Požadovaný termín stáže
  Preferovaný vedoucí stáže
2. Při posuzování žádostí se zohlední následující kritéria:
A) student navazujícího magisterského oboru:
  Absolvování studijních povinností za ZS
  Celkový přístup studenta ke studiu
  Přístup a zájem studenta při realizaci experimentální části jeho diplomové práce (prezentace k udělení zápočtu z DP)
  Doporučení vedoucího práce
B) student bakalářského oboru (2. a 3. ročník):
  Prospěch studenta – průměr za 1. ročník studia
  Dosavadní přístup k řešení závěrečné práce (doporučení školitele)
  Doporučení vyučujících (aktivita v hodinách a cvičeních)
3. Výše odměny
  Pro akademický rok 2018/2019 je vyhrazena částka na jednoho studenta 2 000 Kč/týden.

Nezařazené

31. 3. 2019 Termín přihlášek O Cenu Alfreda Badera

Publikoval:

Do 31. března 2019 lze podávat přihlášky O Cenu Alfred Badera pro mladé vědce do 36 let věku v oborech bioanorganická a bioorganická chemie. Praktické informace k podání přihlášky naleznete  na stránkách České společnosti chemické.

  Česká společnost chemická předává cenu s názvem Cena Alfreda Badera.
  Cena je udělována jako odměna a uznání vědci s českým občanstvím za vynikající výsledky ve výzkumu v organické, bioorganické a bioanorgické chemii.
  Kandidát na udělení Ceny nedosáhne 36 let v roce uzávěrky soutěže.
  Cena je udělována každoročně. Cena nemusí být udělena, pokud Komise nenalezne odpovídajícího kandidáta.
  Komise pro udělení Ceny je jmenována Českou společností chemickou.
  Cena se předává na shromáždění České společnosti chemické. Oceněný kandidát je zavázán přednést u příležitosti předání Ceny přednášku o svých výsledcích, za něž byla Cena udělena.
  Nositel Ceny je zavázán zpracovat výsledky, za něž byla udělena Cena, do formy referátu v českém jazyce pro zveřejnění v časopise, který vydává Česká společnost chemická.
  Cena sestává z peněžní odměny ve výši 4000 USD a diplomu. Odměněnému nositeli Ceny budou proplaceny tuzemské cestovní náklady spojené s převzetím Ceny.
  Prostředky pro udělování Ceny jsou poskytovány Dr.Alfredem Baderem. Za správu prostředků je odpovědná Česká společnost chemická.
  Přihlášky do konkursu na udělení Ceny jsou zasílány sekretariátu České společnosti chemické písemně. Přihláška musí být odeslána před publikovanou uzávěrkou. Přihláška obsahuje souhrn výsledků práce kandidáta, krátký životopis a separáty (kopie) vědeckých publikací. Doporučení a podpůrné dokumenty jsou vítány.

Informace převzaty z webu České společnosti chemické www.csch.cz

Nezařazené

4. – 7. 2. 2019 Kurz Syntézy na pevné fázi

Publikoval:

Letní semestr začíná až následující týden, ale u nás se již pilně pracuje v laboratoři v rámci kurzu „Organická syntéza na pevné fázi“ pod vedením Patricie Trapani. Výuka probíhá vždy blokově po dobu čtyř celých dnů. Aktuální termín připadá na 4. – 7. února v laboratořích 2.06 a 2.07 v Ústavu molekulární a translační medicíny..

Nezařazené

19. 1. 2019 Den otevřených dveří

Publikoval:

Naše katedra se tradičně připojuje ke Dni otevřených dveří na Univerzitě Palackého v Olomouci, který se koná dne 7. prosince 2018. Můžete navštívit naše laboratoře i učebny. Dále vám rádi zodpovíme dotazy k přijímacímu řízení na naše obory Bioorganická chemie a chemická biologie (Bc. NMgr.) i Organické chemie (NMgr.). Využijte jedinečnou příležitost setkat se nejen s našimi kolegy a vyučujícími, ale i studenty našich oborů. Praktické informace ke Dni otevřených dveří naleznete na stránkách UP.

Více o našich oborech:

  Bioorganická chemie a chemická biologie (Bc.)
  Bioorganická chemie a chemická biologie (NMgr.)
  Organická chemie (NMgr.)

  Detaily k přijímacímu řízení a vzorové testy