Katedra organické chemie » Organická chemie

Organická chemie

Garant oboru:

doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.

Anotace oboru:

Obor je určen studentům, kteří mají zájem o širší studium chemie se zaměřením na přípravu, vlastnosti a použití organických sloučenin. Důraz je kladen na teoretické i praktické zvládnutí rozmanitých syntetických přístupů k derivátům organických sloučenin v laboratorním měřítku. Ve své praktické části se obor dotýká medicinální a bioorganické chemie, kdy je hlavní náplní příprava a modifikace sloučenin s potenciální biologickou aktivitou.

Vzdělávací cíle oboru:

Studenti by měli být schopni samostatně řešit problematiku přípravy nových sloučenin, jejich plnou charakterizaci pomocí moderních analytických metod, předpovídat a studovat jejich vlastnosti, navrhnout a provést modifikaci struktury za účelem zlepšení cílových vlastností, apod. Cílem studia je tak příprava absolventů, kteří najdou uplatnění v chemickém výzkumu, kde je hlavní náplní syntéza a modifikace organických sloučenin.

Požadavky na přijetí:

Úspěšné splnění testu z organické, fyzikální, anorganické a analytické chemie. Absolventům bakalářských studijních oborů Chemie, Chemie pro víceoborové studium, Bioorganická chemie a chemická biologie, Biochemie a Bioanorganická chemie může být přijímací zkouška prominuta (přímá prostupnost).

Profil absolventa:

Absolvent je schopný provádět všechny laboratorní operace zaměřené na přípravu organických látek, využívat moderní syntetické přístupy a metody strukturní analýzy. V rámci studia může získat základní teoretický přehled z oblasti medicinální a bioorganické chemie, díky čemuž může rovnocenně spolupracovat se specialisty z těchto oborů. Díky jeho chemickému vzdělání se absolvent může ucházet i o postgraduální studium chemického zaměření.

Předpoklady uplatnitelnosti:

Absolvent splňuje předpoklady pro široké uplatnění ve státních a soukromých institucích působících v sektoru chemického či farmaceutického průmyslu. Typickým místem uplatnitelnosti jsou laboratoře zaměřené na vývoj syntéz, přípravu organických substancí včetně léčiv, modifikaci materiálů, laboratoře zaměřené na izolaci sloučenin a studium jejich struktury, laboratoře zaměřené na vývoj diagnostických přípravků, apod.

Možné pracovní pozice:

Výzkumný a vývojový pracovník v oblasti přípravy organických sloučenin a modifikace materiálů.

Doporučený studijní plán:
Zakončení studia:

Studium navazujícího studia organické chemie je zakončeno splněním následujících podmínek:

  1. odevzdáním a úspěšným obhájením diplomové práce
  2. úspěšným absolvováním státní závěrečné zkoušky z následujících předmětů:
Povinné předměty:
  • OCH/SZZC1 – Laboratorní a průmyslová syntéza organických sloučenin
  • OCH/SZZC2 – Stereochemie a mechanismy organických reakcí
  • OCH/SZZC3 – Analýza organických sloučenin
  • OCH/OBHDP – Obhajoba diplomové práce
Volitelné předměty:

Student si vybere jeden z následujících předmětů.

  • OCH/SZZC4 – Příprava a vlastnosti heterocyklických sloučenin
  • OCH/SZZC5 – Bioorganická chemie
  • OCH/SZZC6 – Aplikovaná analytická chemie

Otázky ke stažení ke státním závěrečným zkouškám

Úspěšní absolventi obdrží titul Mgr.