Katedra organické chemie » Organická chemie

Organická chemie

Garant oboru:

doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.

Podání přihlášky a zahájení rigorózního řízení

Pravidla konání rigorózního řízení se řídí zákonem č. 111/1998 Sb. a řádem rigorózního řízení UP B1-06/3-HN. Bližší informace a formuláře ke stažení na stránkách Přírodovědecké fakulty v sekci Rigorózní řízení.

Termín podání přihlášky se nestanovuje, přihlášky lze podávat libovolně v průběhu roku.  V přihlášce uchazeč navrhne téma rigorózní práce, které předem projedná s předsedou komise.

Zpracování rigorózní práce

Uchazeč zpracovává rigorózní práci samostatně, v případě potřeby využívá konzultanta. Práce nesmí být totožná s bakalářskou, diplomovou ani disertační prací. Formálně se řídí pokyny pro zpracování diplomových prací na PřF UP.

Složení státní rigorózní zkoušky

Veřejná státní rigorózní zkouška se koná před zkušební komisí jmenovanou děkanem a schválenou Vědeckou radou PřF UP. Skládá se z obhájení rigorózní práce a ústní zkoušky formou odborné rozpravy. Předseda komise ustanoví požadavky k ústní zkoušce a dva oponenty, kteří vypracují posudek na rigorózní práci.