Katedra organické chemie » Informace pro stávající studenty

Informace pro stávající studenty

Letní studentské aktivity (pro vybrané studenty)

Katedra organické chemie nabízí finanční podporu vybraným studentům, kteří chtějí pokračovat ve výzkumu své závěrečné práce během letních měsíců. Nabídka je určena pro stávající studenty magisterského studia, kteří aktivně vykonávají na KOCH či UMTM svou diplomovou práci v oblasti organické syntézy a s ní spojených analytických metod a studují obor garantovaný KOCH. Zároveň se mohou účastnit i studenti 2. a 3. ročníku chemických bakalářských oborů, kteří vykonávají na KOCH či UMTM svou bakalářskou práci v oblasti organické syntézy. Podmínkou je minimálně dvoutýdenní výzkumná práce. Student zašle elektronicky písemnou žádost na předepsaném formuláři a to do konce měsíce dubna 2020. Při posuzování žádostí se zohlední následující kritéria:

Student navazujícího magisterského oboru

  Absolvování studijních povinností za ZS
  Celkový přístup studenta ke studiu
  Přístup a zájem studenta při realizaci experimentální části jeho diplomové práce (prezentace k udělení zápočtu z DP)
  Doporučení vedoucího práce

Student bakalářského oboru (2. a 3. ročník)

  Prospěch studenta – průměr za 1. ročník studia
  Dosavadní přístup k řešení závěrečné práce (doporučení školitele)
  Doporučení vyučujících (aktivita v hodinách a cvičeních)

Pro akademický rok 2019/2020 je vyhrazena částka na odměnu 2 000 Kč/týden na jednoho studenta.

Soutěž „Talentovaný student“

Katedra organické chemie vyhlašuje soutěž pro studenty svých magisterských oborů s názvem „Talentovaný student“. V rámci této soutěže se katedra rozhodla vybrat vynikající studenty s velmi dobrými výsledky získanými během studia, které budou prezentovány před odbornou komisí. Pro akademický rok 2019/2020 bude titul „Talentovaný student“ udělen jednomu studentovi navazujícího magisterského studia Organické chemie a Bioorganické chemie a chemické biologie na základě průběžných prezentací jeho diplomové práce před odbornou komisí v rámci předmětů „Diplomová práce“ a na základě dalších parametrů. Odbornou komisí budou nejprve vybráni 3 studenti, na základě dalších parametrů nakonec vítězný student.

Složení odborné komise pro výběr nominovaných studentů:

  prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D.
  prof. Ing. Pavel Hradil, CSc.
  doc. RNDr. Jakub Stýskala, Ph.D.
  doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.
  doc. RNDr. Petr Cankař, Ph.D.
  doc. RNDr. Milan Urban, Ph.D.
  RNDr. Lucie Brulíková, Ph.D.
  RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.

Kritéria výběru nominovaných studentů:

  Odborná úroveň prezentovaného tématu
  Způsob zpracování prezentace
  Připravenost prezentujícího studenta
  Znalost tématu, reakce na otázky z řad auditoria
  Komunikace s auditoriem – verbální i neverbální

Kritéria výběru „Talentovaného studenta“:

Při konečném výběru bude posuzován prospěch studenta během jeho magisterského studia, hodnocení u Státních závěrečných zkoušek a aktivita studenta po celou dobu studia. Cenu pro talentovaného studenta ve formě peněžitého daru ve výši 5 000 Kč předá vedoucí Katedry organické chemie na konci akademického roku 2019/2020.