Katedra organické chemie » Přijímací řízení

Přijímací řízení

Bioorganická chemie a chemická biologie

Bakalářský studijní obor:

Do bakalářského studijního programu Bioorganická chemie a chemická biologie programu Chemie jsou uchazeči o studium přijímáni po úspěšném složení přijímací zkoušky, která se koná formou písemného testu z Chemie a Biologie v rozsahu gymnaziálního učiva. Přijímací zkouška může být prominuta v případě, že průměr klasifikace na střední škole z chemie a biologie je menší nebo roven 1,50. O prominutí přijímací zkoušky musí v tomto případě uchazeči písemně požádat zasláním vytištěné zkrácené přihlášky.

    Vzorové testy

Magisterský studijní obor:

Do magisterského studijního oboru Bioorganická chemie a chemická biologie jsou uchazeči o studium přijímáni po úspěšném složení přijímací zkoušky, která se koná formou písemného testu z Organické chemie, Anorganické chemie, Analytické chemie, Fyzikální chemie a Bioorganické chemie.

Absolventi bakalářských studijních oborů Bioorganická chemie a chemická biologie jsou přijímání bez přijímacích zkoušek. O prominutí přijímací zkoušky musí uchazeči požádat písemně. Žádost o prominutí přijímací zkoušky se zasílá společně se zkrácenou verzí elektronické přihlášky ke studiu a musí jako přílohu obsahovat ověřené kopie všech dokladů. Uchazeči, kteří neabsolvovali bakalářské studium na UP v Olomouci, doloží žádost ověřenou kopií „Diploma Supplement“.

Uchazeči z ostatních studijních oborů vykonávají přijímací zkoušku v plném rozsahu.

    Vzorové testy

Organická chemie

Katedra organické chemie přijímá každoročně studenty do prvního ročníku navazujícího magisterského studijního oboru Organická chemie a to na základě vykonání přijímací zkoušky z Organické chemie, Anorganické chemie, Fyzikální chemie a Analytické chemie.

Absolventi bakalářského  studijního oboru Chemie a oboru Bioorganická chemie a chemická biologie jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek. O prominutí přijímací zkoušky musí uchazeči požádat písemně. Žádost o prominutí přijímací zkoušky se zasílá společně se zkrácenou verzí elektronické přihlášky ke studiu a musí jako přílohu obsahovat ověřené kopie všech dokladů. Uchazeči, kteří neabsolvovali bakalářské studium na UP v Olomouci, doloží žádost ověřenou kopií „Diploma Supplement“.

Uchazeči z ostatních studijních oborů vykonávají přijímací zkoušku v plném rozsahu.

    Vzorové testy