Katedra organické chemie » Zahraniční spolupráce

Zahraniční spolupráce

Katedra organické chemie PřF UP dlouhodobě spolupracuje s řadou zahraničních univerzit a institucí. Vzájemná kooperace poskytla již řadu významných grantů, vědeckých publikací či patentů a potvrdila naši konkurenceschopnost a uplatnění v celosvětovém měřítku.

University of Notre Dame (IN, USA): Department of Chemistry and Biochemistry

Spolupráce s Notre Dame Univerzitou, Katedrou chemie a biochemie byla zahájena v roce 2007 s prof. Viktorem Krchňákem specialistou na kombinatoriální chemii, zejména však na syntézu na pevné fázi. Řada studentů i zaměstnanců z Katedry organické chemie Univerzity Palackého absolvovala výzkumné stáže v jeho výzkumné skupině s cílem získat dovednosti a znalosti z oblasti syntézy na pevné fázi a kombinatoriální chemie. V současné době se věnuje dvěma výzkumným tématům. První z nich je věnovaný vývoji syntetických cest k zisku diverzních chirálních heterocyklických sloučenin s 3D architekturou a úplnou kontrolou stereochemie, která strukturálně napodobuje komplexní přírodní látky a obsahuje připojené/přemostěné střední i velké kruhy. Druhý projekt je zaměřen na solid-phase syntézu diverzních dusíkatých sloučenin kvalifikovaných jako privilegované struktury. Klíčovou transformací je přesun aryl skupiny pomocí intramolekulární arylace pokročilých intermediátů vázaných na pevném nosiči, které obsahují 2-nitrobenzensulfonamidovou část. MobasheryPozději byla spolupráce rozšířena i ve výzkumné skupině prof. Shahriar Mobashery. Jeho ústředním tématem výzkumu je studium rezistence antibiotik a vývoj antibiotik nových. V rámci spolupráce byla studována efektivní syntéza alkenů pomocí Wittigovy reakce s využitím uhličitanu střibrného či regioselektivita aminace na 5-substituovaném 2,4-dichloropyrimidinu využívající terciární aminy jako nukleofily. Významná kooperace byla navázána i s dalším světovým specialistou na vývoj a výzkum nových antibiotik prof. Marvinem J. Millerem. Dlouhodobé téma jeho výzkumné skupiny je studium regioselektivní hetero Diels-Alderovy reakce arylnitroso sloučenin vedoucí k derivátům oxazinů se současnou chirální analýzou cílových sloučenin.

Seznam publikací ve spolupráci s KOCH Viktor Krchňák
Seznam publikací ve spolupráci KOCH Shahriar Mobashery
Seznam publikací ve spolupráci KOCH Marvin J. Miller

Indiana University – Purdue University Indianapolis (IN, USA): Department of Chemistry and Chemical Biology

Spolupráce s prof. Williamem L. Scottem z Oddělení chemie a chemické biologie byla navázána roku 2012 na základě série zvaných přednášek pro studenty i zaměstnace Přírodovědecké fakulty UP. Ve své výzkumné činnosti si zakládá na systematickém začlenění studentů do oblasti vývoje léčiv. Jeho strategie je založena na mezinárodním D3 (Distributed Drug Discovery) projektu, na který byly v minulosti přijaty i naše dvě studentky. Strategie D3 projektu je založena na jednoduché syntéze nových sloučenin za použití levného vybavení a jejich následného biologického screeningu v rámci edukačního procesu. 

University of Tromsø (Norsko): Institute of Pharmacy

Od roku 2008 katedra organické chemie spolupracuje s prof. Natasou Skalko-Basnet z Katedry Farmacie Univerzity Tromsø v Norsku. Výzkumná kooperace vznikla na základě společného EEA grantu zaměřeného na zvyšování biodostupnosti slabě rozpustných nových biologicky aktivních látek. V rámci spolupráce vznikla studie na zvyšování rozpustnosti a stability derivátů 3-hydroxychinolin-4(1H)-onů se slibnou cytostatickou a kancerostatickou aktivitou.

Seznam publikací ve spolupráci s KOCH Natasa Skalko-Basnet

University of Southern Denmark (Dánsko): Department of Physics and Chemistry

Spolupráce s Univerzitou of Southern Denmark probíhá jak ve vědecké tak edukativní rovině v rámci programu Erasmus+. Naším partnerem je prof. Poul Nielsen, jehož výzkumná skupina se dlouhodobě zabývá syntézou a aplikací modifikovaných oligonukleotidů (DNA-analogů). Jedním z výzkumných témat jsou C-rozvětvené oligonukleotidy a konformačně omezené DNA analoga jako např. nedávno objevená LNA (Locked Nucleic Acid), která ve srovnání s doposud známými DNA analogy vykazuje bezprecedentní vazebnou afinitu ke komplementární DNA a RNA. Mezi další studované oblasti patří modelování derivátů nukleových kyselin a cílových RNA sekundárních struktur, dále syntéza a biologická studie malých molekul jako jsou nukleosidy, nukleotidy a DNA/RNA intercalátory a jejich konjugované analoga.

Seznam publikací ve spolupráci s KOCH Poul Nielsen

Brock University (Kanada): Department of Chemistry

Spolupráce s Brock University v Kanadě vznikla na základě výzkumných i pedagogických aktivit s prof. Tomasem Hudlickym. Jeho oblatí zájmu je totální syntéza přírodních látek. Z konkrétních výzkumných témat je třeba zmínit totální syntézu Amaryllidaceae alkaloidů a morfinu, syntézu a biologickou evaluaci oligoinositolů, mikrobialní dihydroxylaci aromatických substrátů či elektrochemickou oxidaci a redukci organických molekul. Od roku 2014 platí dohoda o vzájemné spolupráci mezi Univerzitou Palackého a Brock Univerzity. Vybraní studenti mohou být přijati k magisterskému studiu na Brock University na základě doporučení z Katedry organické chemie.

Seznam publikací ve spolupráci s KOCH Tomas Hudlicky

University of the Sunshine Coast (Australia): Faculty of Science, Health, Education and Engineering

Prof. John Bartlett z Univerzity Sunshine Coast z Austrálie (USC) navštívil v roce 2013 Katedru organické chemie s přednáškou o nanočásticích oxidu křemičitého určených k transportu léčiv a zahájil tak vzájemnou spolupráci našich pracovišť. Jeho specializace mimo jiné patří „sol-gel“ chemie pro syntézu nanostrukturních materiálů, zejména při teplotách kompatibilních s polymerními a biologickými substráty. Během kooperace jsou vyvíjeny vhodné silikátové nanomateriály určené k přenosu látek syntetizovaných na našem pracovišti v Olomouci.

Seznam publikací ve spolupráci s KOCH John Bartlett

Jagiellonian University Kraków (Polsko): Faculty of Pharmacy

Spolupráce s Jagellonskou Univerzitou byla zahájena v roce 2014 a je zaměřena na syntézu a studium nových ligandů vybraných molekulárních cílů. V současné době je výzkum zaměřen dvěma směry. Prvním z nich je hledání a vývoj látek s agonistickým/antagonistickým účinkem na vybrané serotoninové receptory. Druhá oblast je směřována na vývoj duálních inhibitorů vybraných fosfodiesteráz. Klíčovým spolupracovníkem v obou směrech je doc. Pawel Zajdel. Společným jmenovatelem je hledání potenciálních léčiv neurodegenerativních onemocnění, ale také identifikace látek s účinky protizánětlivými a antidepresivními. V případě derivátů působících na centrální nervovou soustavu se aktuálně podařilo vybrané ligandy serotoninových receptorů ochránit celosvětovým patentem. Zmíněné deriváty jsou nyní předmětem pokročilých preklinických studií.

Seznam publikací ve spolupráci s KOCH Pawel Zajdel

Vrije Universiteit Brussel (VUB), Belgium – Department of Chemistry

Spolupráce s Vrije Universiteit Brussel byla navázána s prof. Frank De Proft a F. De Vleeschouwer. V současné době probíhá společný výzkum z oblasti DFT a ab initio kalkulací radikálů s hlavním zaměřením na oxido-redukční vlastnosti rostlinných sekundárních metabolitů. Společná publikace je v procesu před dokončením.

Université catholique de Louvain, Belgium – Institute of Condensed Matter and Nanosciences

Ve spolupráci s prof. Raphaël Robiette probíhá výzkum Julieovy reakce. Úspěšně byla publikována studie E/Z selektivity Julia olefinace na aromatických aldehydech. V současnosti v kooperaci vzniká projekt DFT výpočtů zaměřený na mechanistickou studii modifikované Julieovy reakce a příbuzných olefinačních protokolů.

Seznam publikací ve spolupráci s KOCH Raphaël Robiette

Australian National University – Canberra, Australia

Dlouhodobá spolupráce se slavným autorem Manderova reagentu prof. Lewisem Manderem z Australian National University je zaměřena na výzkum giberelinů tzv. rostlinných růstových hormonů. Tyto strukturně překrásné diterpenoidy již byly izolovány a charakterizovány v počtu 137 (GA1 až GA137). Bohužel jejich výskyt v rostlinách se pohybuje na hranici mg až ng. Společná práce se proto zaměřuje na multigramovou syntézu nejvýznamnějších giberelinů.

Seznam publikací ve spolupráci s KOCH Lewis Mander