Katedra organické chemie » Detail publikace

Detail publikace

Autor: Hudec, J.; Mojzis, J.; Habanova, M.; Saraiva, J. A.; Hradil, P.; Liptaj, T.; Kobida, L.; Haban, M.; Holovicova, M. Zvercova, D.
Název práce v češtině: In vitro cytotoxické účinky sekundárních metabolitů přítomných v Sarcopoterium Spinosum L.
Název práce v angličtině: In vitro cytotoxic effects of secondary metabolites present in Sarcopoterium Spinosum L.
Studentská publikace: ne
Klíčová slova v češtině: Metabolit, cytotoxicita, stachydrin
Klíčová slova v angličtině: Metabolite, cytotoxicity, stachydrine
Abstrakt česky: Sarcopoterium spinosum (L.) je léčivá rostlina, která se na Blízkém a Středním východě tradičně používá k léčbě různých onemocnění včetně rakoviny. Frakce a složky ethanolového extraktu S. spinosum byly testovány na cytotoxickou aktivitu in vitro na Jurkat (akutní T-lymfoblastická leukémie), HeLa (adenokarcinom děložního hrdla), MCF-7 (adenokarcinom mléčné žlázy), Caco-2 (lidský kolorektální adenokarcinom) a MDA-MB-231 (adenokarcinom mléčné žlázy) pomocí testu MTT (3-(dimethylthiazol-2-yl)-2,5-difenyltetrazolium bromid). Ethanolový extrakt byl následně reextrahován etacetátem a v jeho subfrakci získané sloupcovou chromatog. byly pomocí NMR (NMR) analýz poprvé identifikovány tři sloučeniny (stachydrin, benzalkoniumchlorid a rutin). Nejaktivnější subfrakce vykazovala cytotoxickou aktivitu vůči buněčným liniím HeLa, MCF-7 a Caco-2. Tři uvedené sloučeniny, jako standardy vysokoúčinné kapalinové chromatog. (HPLC), byly studovány jednotlivě i v kombinaci. Pozorovaná cytotoxická aktivita mohla být způsobena přítomností benzalkoniumchloridu a rutinu. Benzalkoniumchlorid vykazoval nejsilnější účinek potlačení růstu proti buňkám HeLa (IC50 8,10-7 M) a MCF-7 (IC50 5,10-6 M). Směs stachydrinu a benzalkoniumchloridu umožnila dosáhnout synergického cytotoxického účinku proti všem testovaným nádorovým i normálním buňkám. Protinádorová aktivita rostlinného extraktu S. spinosum zůstává nedostatečně prozkoumaná, proto tento výzkum popisuje, jak tři hlavní sloučeniny identifikované v etacetátovém extraktu mohou působit významnou cytotoxicitu závislou na dávce in vitro.
Abstrakt anglicky: arcopoterium spinosum (L.) is a medicinal plant traditionally used for the treatment of various diseases including cancer in the Near- and Middle East. The fractions and constituents of the ethanol extract of S. spinosum were screened for in vitro cytotoxic activities on Jurkat (acute T-lymphoblastic leukemia), HeLa (cervical adenocarcinoma), MCF-7 (mammary gland adenocarcinoma), Caco-2 (human colorectal adenocarcinoma), and MDA-MB-231 (mammary gland adenocarcinoma) cell lines using the MTT (3-(dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide) assay. The ethanol extract was subsequently re-extracted with Et acetate and in its sub-fraction obtained by column chromatog. three compounds (stachydrine, benzalkonium chloride and rutine) were the first time identified by NMR (NMR) analyses. The most active subfraction showed cytotoxic activity against HeLa, MCF-7, and Caco-2 cell lines. The three compounds mentioned, as standards of high-performance liquid chromatog. (HPLC) quality, were studied individually and in combination. Cytotoxic activity observed might be due to the presence of benzalkonium chloride and rutin. Benzalkonium chloride showed the strongest growth suppression effect against HeLa cells (IC50 8.10-7 M) and MCF-7 cells (IC50 5.10-6 M). The mixture of stachydrine and benzalkonium chloride allowed a synergistic cytotoxic effect against all tested cancer and normal cells to be obtained. Anti-cancer activity of the plant extract of S. spinosum remains under-investigated, so this research describes how the three major compounds identified in the Et acetate extract can exert a significant dose dependent in vitro cytotoxicity.
Jazyk v originále: Angličtina
Název časopisu: Applied Sciences
Rok: 2021
Svazek (ročník): 11
Číslo časopisu v rámci uvedeného svazku: 11
Strana od-do: 5300(1-11)
Impact factor: 2.679
Q1: ne

ISSN časopisu: 2076-3417
Vydavatel: MDPI AG
Způsob financování: Neuvedeno
DOI: 10.3390/app11115300