Obhajoby dizertačních prací

Barbora LEMROVÁ

Katedra organické chemie si dovoluje pozvat všechny zájemce na obhajoby dizertačních prací konané dne 23. listopadu 2017 od 11 hodin v zasedací místnosti 6.014 v budově Přírodovědecké fakulty UP, 17. listopadu 12, Olomouc. Na programu jsou dvě dizertační práce. Nejprve vystoupí Mgr. Petra Jedináková s prezentací svých výsledků na téma „Studium nových systémů pro nekatalyzované konjugační reakce s azidy“. Následovat bude prezentace Ing. Josefa Jansy na téma „Arylace imidazopyrimidinů, pyrazolů a bifenylů cross-coupling reakcemi“.